Helaas heeft de gemeente SWF nagelaten ons tijdig de benodigde gegevens te verstrekken om het retributiesysteem te vullen. Derhalve is de mogelijkheid om retributie op te vragen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De retributietermijn voor het belastingjaar 2017 is op 31 december 2017 geeindigd. Voor het belastingjaar 2018 kunt u nog geen retributie aanvragen.
Dit wordt verwacht na 24 mei 2018, e.e.a. afhankelijk van het inregelen van het systeem.

U kunt zelf uw bijdrage aan het ondernemersfonds berekenen via deze link: Lokale Lastenmeter 

Retributie

Conform landelijk beleid is met LTO Noord afgesproken dat agrarische bedrijven in SWF gebruik kunnen maken van een retributieregeling.

  • Per kern kan bepaald worden of gebruik wordt gemaakt van volledige dan wel gedeeltelijke retributie. 
  • Is in de kern een ondernemersvereniging actief, dan kan deze, in haar jaarlijkse algemene vergadering, bepalen of zij voor hun postcodegebied gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie voor dit postcodegebied. Een afschrift van de notulen waarin dit besluit is genomen en een presentielijst dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Is in de kern geen ondernemersvereniging actief, dan kan een meerderheid van de in die kern werkzame ondernemers (eigenaars/gebruikers van niet-woningen) jaarlijks bepalen of zij gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie. Dit kan men doen middels een enquete onder de ondernemers dan wel een besluitvormende vergadering. De notulen van de besluitvormende vergadering met een presentielijst van de ondernemers die dat besluit hebben genomen dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Een in 2018 genomen besluit tot gebruikmaking van het ondernemersfonds dan wel retributie zal in de daaropvolgende jaren automatisch worden gecontinueerd tot in de betreffende kern een andersluidend besluit wordt genomen.
  • Bij retributie zal geen inhouding voor instandhoudingskosten worden gedaan over het totale bedrag.Gezien de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad heeft het bestuur van de stichting besloten het besluit tot inhouding van 6% instandhoudingskosten terug te draaien en de wens van de gemeenteraad uit te voeren. Ondernemers in de trekkingsgebieden die daartoe bij democratische meerderheid besluiten zullen 100% retributie ontvangen, zonder inhouding van kosten.   
  • Retributie kan alleen worden opgevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.  
  • Indien een retributiegerechtigde geen gebruik maakt van zijn retributierecht vallen de gelden vrij voor herverdeling.
  • Indien het een kern betreft waar een ondernemersfonds actief is zullen de vrijvallende gelden worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. 
  • Daar waar gelden vrijvallen in een kern waar geen ondernemersfonds actief is zullen de gelden door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. 
  • Retributie opvragen kunnen alleen online worden gedaan en voor zowel het eigenaar- als het gebruikerdeel van de opslag.

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl