Het is niet meer mogelijk om retributiecompensatie te vragen voor het belastingjaar 2018
Het opvragen van retributiecompensatie voor het belastingjaar 2019 zal eerst medio mei 2019 mogelijk zijn.

U kunt zelf uw bijdrage aan het ondernemersfonds berekenen via deze link: Lokale Lastenmeter 

Retributie

Conform landelijk beleid is met LTO Noord afgesproken dat agrarische bedrijven in SWF gebruik kunnen maken van een retributieregeling.

  • Per kern kan bepaald worden of gebruik wordt gemaakt van volledige dan wel gedeeltelijke retributie. 
  • Is in de kern een ondernemersvereniging actief, dan kan deze, in haar jaarlijkse algemene vergadering, bepalen of zij voor hun postcodegebied gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie voor dit postcodegebied. Een afschrift van de notulen waarin dit besluit is genomen en een presentielijst dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Is in de kern geen ondernemersvereniging actief, dan kan een meerderheid van de in die kern werkzame ondernemers bepalen of zij gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie. Dit kan men doen middels een besluitvormende vergadering van de in die kern werkzame ondernemers (te controleren middels de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel) . De notulen van de besluitvormende vergadering met een presentielijst van de ondernemers die dat besluit hebben genomen dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Een in 2018 genomen besluit tot gebruikmaking van het ondernemersfonds dan wel retributie zal in de daaropvolgende jaren automatisch worden gecontinueerd tot in de betreffende kern een andersluidend besluit wordt genomen.
  • Bij retributie zal geen inhouding voor instandhoudingskosten worden gedaan over het totale bedrag.Gezien de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad heeft het bestuur van de stichting besloten het besluit tot inhouding van 6% instandhoudingskosten terug te draaien en de wens van de gemeenteraad uit te voeren. Ondernemers in de trekkingsgebieden die daartoe bij democratische meerderheid besluiten zullen 100% retributie ontvangen, zonder inhouding van kosten.   
  • Retributie kan alleen worden opgevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Voor het jaar 2018 is de einddatum gesteld op 31 december ten 16:00 uur. 
  • Indien een retributiegerechtigde geen gebruik maakt van zijn retributierecht vallen de gelden vrij voor herverdeling.
  • Indien het een kern betreft waar een ondernemersfonds actief is zullen de vrijvallende gelden worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. 
  • Daar waar gelden vrijvallen in een kern waar geen ondernemersfonds actief is zullen de gelden door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF voor de periode van één jaar worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. Na dat jaar vallen de gelden vrij voor Sudwest-brede projecten.
  • Retributie opvragen kunnen alleen online worden gedaan en voor zowel het eigenaar- als het gebruikerdeel van de opslag.

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl