Vraag hier uw retributie

LET OP: Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen uw aanslag OZB of uw aanslag is opgelegd na 28 februari 2018, kunt u nog geen retributie opvragen. Dit zal eerst mogelijk zijn nadat de gemeente alle bezwaren heeft afgehandeld.

Indien u onder de agrarische sector valt of uw kern heeft besloten tot gedeeltelijke of volledige retributie, dan kunt u hier uw retributie opvragen.
Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent, dient u per pand zowel de retributie voor eigenaar als gebruiker op te vragen. Dus het formulier 2-maal invullen per pand. U kunt zien of de aanslag het eigenaarsdeel of het gebruikersdeel of beide betreft aan de "Tariefcode Toevoeging Adres". Tariefcode 3 is het eigenaarsdeel en Tariefcode 4 is het gebruikersdeel. Het eigenaarsdeel bedraagt 55% van € 60,00 per 100.000 (€ 33,00 per 100.000) en het gebruikersdeel 45% van € 60,00 per 100.000 (€ 27,00 per 100.000).
LET OP: Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen uw aanslag OZB of uw aanslag is opgelegd na 28 februari 2018, kunt u nog geen retributie opvragen. Dit zal eerst mogelijk zijn nadat de gemeente alle bezwaren heeft afgehandeld.

U kunt zelf uw bijdrage aan het ondernemersfonds berekenen via deze link: Lokale Lastenmeter 

Retributie

Conform landelijk beleid is met LTO Noord afgesproken dat agrarische bedrijven in SWF gebruik kunnen maken van een retributieregeling.

  • Per kern kan bepaald worden of gebruik wordt gemaakt van volledige dan wel gedeeltelijke retributie. 
  • Is in de kern een ondernemersvereniging actief, dan kan deze, in haar jaarlijkse algemene vergadering, bepalen of zij voor hun postcodegebied gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie voor dit postcodegebied. Een afschrift van de notulen waarin dit besluit is genomen en een presentielijst dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Is in de kern geen ondernemersvereniging actief, dan kan een meerderheid van de in die kern werkzame ondernemers jaarlijks bepalen of zij gebruik maken van een ondernemersfonds of gebruik zullen maken van gehele dan wel gedeeltelijke retributie. Dit kan men doen middels een besluitvormende vergadering van de in die kern werkzame ondernemers. Met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 kan en zal de Stichting Ondernemersfonds SWF geen pandenlijsten meer verstrekken. De notulen van de besluitvormende vergadering met een presentielijst van de ondernemers die dat besluit hebben genomen dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
  • Een in 2018 genomen besluit tot gebruikmaking van het ondernemersfonds dan wel retributie zal in de daaropvolgende jaren automatisch worden gecontinueerd tot in de betreffende kern een andersluidend besluit wordt genomen.
  • Bij retributie zal geen inhouding voor instandhoudingskosten worden gedaan over het totale bedrag.Gezien de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad heeft het bestuur van de stichting besloten het besluit tot inhouding van 6% instandhoudingskosten terug te draaien en de wens van de gemeenteraad uit te voeren. Ondernemers in de trekkingsgebieden die daartoe bij democratische meerderheid besluiten zullen 100% retributie ontvangen, zonder inhouding van kosten.   
  • Retributie kan alleen worden opgevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Voor het jaar 2018 is de einddatum gesteld op 31 december ten 16:00 uur. 
  • Indien een retributiegerechtigde geen gebruik maakt van zijn retributierecht vallen de gelden vrij voor herverdeling.
  • Indien het een kern betreft waar een ondernemersfonds actief is zullen de vrijvallende gelden worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. 
  • Daar waar gelden vrijvallen in een kern waar geen ondernemersfonds actief is zullen de gelden door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF worden bijgeboekt t.b.v. de betreffende kern onder inhouding van de instandhoudingskosten voor het fonds. 
  • Retributie opvragen kunnen alleen online worden gedaan en voor zowel het eigenaar- als het gebruikerdeel van de opslag.

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl